รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นายสุนาจ แก้วสุข 074671750 
101วัดวิหารเบิกนายมนต์ทิวา ไชยแก้ว 074634273 
102วัดโพเด็ดนายปรีชา หนูอินทร์ 074634352 
103บ้านเตาปูนนายสมนึก ศรีสุวรรณ 074634351 
104วัดปากประนางจารุวรรณ ทองวิเศษ 074614662 
105วัดควนถบนายทวี นามวงษ์ 074615019 
106อนุบาลเมืองพัทลุงนายปองคุณ สังขมณีวงศ์ 074611637 
107วัดควนแร่นายถาวร ขวัญสกุล 074612300 
108วัดบ้านสวนนายจรูญ ทับชุม 074612308 
109บ้านควนกุฎนายสุพัฒน์ ณ พัทลุง 074612128 
110วัดประดู่ทองนางศรีบุญญา ย่องบุตร 074601036 
111วัดตำนานนางสาววันทนี พลเพชร 074612807 
115บ้านไสถั่วนายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง 074641285 
116วัดอภยารามนายไพฑูรย์ บุญกลาง 074614821 
117วัดโพธาวาสนางชื่นจิตร แก้วสุข 074618088 
118วัดหัวหมอนนางอัมพิกา อักษรสว่าง 074641099 
119วัดบ่วงช้างนางพลอยสิริ หมวกสุข 074614436 
120บ้านต้นไทรนายประสิทธิ์ ศรีชัย 074641506 
122บ้านนาโหนดนายจาตุรนต์ รัตนา 074641403 
123วัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)นายจินดา แสงขาว 074618171 
124วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)  074614064 
125วัดควนอินทร์นิมิตรนางสุนีย์ รุ่งเรือง 074614063 
126วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา 074614066 
127วัดโคกแย้มนางสาวปาณิสรา สารรักษ์ 074615078 
128วัดกลางนายเอกชัย ขุนฤทธิ์ 074618192 
129วัดนาท่อมนายรฐพล สุวรรณมณี 074615077 
131อนุบาลพัทลุงนายประดิษฐ นวลแก้ว 074613178 
132วัดประจิมทิศารามนายต่อลาภ ชูสังข์เพชร 074613690 
133บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)นายสุริยะศักดิ์ วรกาญจนานนท์ 074614065 
135บ้านแหลมยางนายชูกิจกร เทพทวี 074650046 
136วัดปากสระนายวุฒิไกร มาตรชมภู 074614343 
137วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม 074614514 
138บ้านมะกอกใต้นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง 074693137 
139วัดท่าสำเภาใต้  074693069 
140วัดท่าสำเภาเหนือนางสุพัฒน์ ทองเกต 074693065 
141วัดสุวรรณวิหารน้อยนายวิทยา ใหม่วุ่น 074693125 
142วัดเขาแดงนายสมนึก อ่อนคง 074611033 
201บ้านหัวป่าเขียว  074693007 
202วัดประดู่หอมนายสมเกียรติ ชูบัว 074685201 
203บ้านชายคลองนายสุพลเดช มากชู 074693050 
204บ้านธรรมเถียร  074685570 
205บ้านควนพนางตุงนายระพิน ชูทอง 074685208 
206วัดทะเลน้อยนายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ 074685128 
207บ้านท่าช้างนางเตือนใจ ศรีกาญจน์ 074685227 
208วัดโคกศักดิ์นายสุริยา ชาญทะเล 074693014 
209วัดไทรงามนางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี 074685214 
210บ้านเตงนายสุรชาติ คงนาลึก 074693412 
211บ้านสํานักกอนายสุชาติ ถีระวงค์ 074693332 
212บ้านปากสระนายชนายุทธ คำเกลี้ยง 074693467 
213วัดควนปันตารามนางเบญจมาศ พงศ์วิทยารักษ์ 074614374 
214วัดแหลมโตนดนายธวัช รัตนพันธ์ 074693484 
215วัดสุนทราวาสนางนิเพ็ญ บุญช่วย 074614748 
218ชุมชนบ้านควนปริงนายทรงกรม คงจันทร์ 074650019 
219วัดเขาป้าเจ้นางภัทราพร หนูปักขิณ 074693213 
220วัดทุ่งขึงหนังนายคุณากร ชูสง 074622344 
221วัดควนแพรกหานางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร 074643287 
222ทุ่งยางเปลนายวิน ผอมนุ่ม 074643500 
223บ้านระหว่างควนนายฉัตรชัย จันทรเดช 074693238 
225บ้านขันหมู่นายภิญโญ นนตรี 074631108 
226วัดโงกน้ำนายวิจารณ์ อนุมณี 074631135 
227วัดลานแซะนายธำรง ทองขุนดำ 074631257 
228วัดพังดานนายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน 074463283 
229วัดเกาะยางนางสาวกาญจนา ชูทับ 074622111 
230วัดเขาอ้อนายพิพัฒน์ รักษ์ด้วง 074693408 
231วัดดอนศาลานายยอดยิ่ง มากแก้ว 074681853 
232วัดประดู่เรียงนายชาตรี พงศ์จันทรเสถียร 074684756 
233วัดเขาทองนางจรวย พงศ์ประยูร 074681564 
234วัดบ้านสวนนายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล 074681528 
235วัดหรังแคบ  074650015 
236บ้านใสอ้อยนางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ 074631439 
237วัดไทรโกบนายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์ 074650013 
238บ้านควนดินแดงนายสมเดช ฤทธิ์คง 074693702 
239วัดพิกุลทองนายอนุชิต ทองเอียด 074681566 
240บ้านหยีในสามัคคีนางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ 074614355 
241บ้านโคกโดนนางสมจิตร ทองจินดา 074682410 
243วัดป่าตอนางจิรภา บุญแข 074681578 
244อนุบาลควนขนุนนายศรัณย์ บัวทองเรือง 074682102 
245บ้านควนพลีนายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ 074622336 
246บ้านควนขนุนนางกาญจนา พรหมแก้ว 074681532 
301อนุบาลศรีบรรพตนางอารีย์ หนูรุ่น 074689105 
302บ้านโหล๊ะเร็ดนางกัลยา อินปาน 074693506 
303วัดโพรงงูนางสาวปรีดา ชูศรี 074689414 
304บ้านไทรทองนางสาวกิ่งดาว หนูเซ่ง 074650052 
305บ้านเขาปู่นายพิเดช สุกหอม 074689029 
306บ้านเหรียงงามนายสุวิทย์ ศรีรักษา 074689045 
307วัดใสประดู่นางสุกัญญา ศิริชุม 074650049 
308ชุณหะวัณนายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร 074650050 
309วัดตะแพนนางสุภาวดี อินปาน 074650053 
310บ้านสวนโหนดนายรัญช์วภพ ในเรือน   
311บ้านหัสคุณนายยุทธนา ขำเกื้อ   
401อนุบาลป่าพะยอมนายภักดี จำนงค์ 074624096 
402บ้านบ่อทรายนางสาววีระวรรณ ทองปันแต 074624393 
403บ้านตลิ่งชันนายอรุณ ชูดำ 074693638 
404บ้านศาลาน้ำ  074624372 
405บ้านไสกุนว่าที่ร้อยตรีศรัณยู สุคนธมัท 074693582 
406บ้านเนินทรายนายณัฎฐ์ นนทะเสน 074650038 
407วัดคลองใหญ่  074693869 
408บ้านห้วยกรวดนางสาวพจนารัตน์ อำไพฤทธิ์ 074650037 
409บ้านปากเหมืองนางสาวปราณีต รามหนู 074693300 
410บ้านไสเลียบนางปรีดา ไชยหล่อ 074624502 
411บ้านโหล๊ะท่อมนายสุวิทย์ สินน้อย 074693505 
412บ้านลานข่อย  074693351 
413บ้านทุ่งชุมพลนายเจริญ ขาวสง 074693076 
414บ้านห้วยน้ำดำนางเพชรรัตน์ เอกจิตต์ 074693854 
416บ้านถ้ำลานางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร 074650040 
417ประชารัฐบำรุงนายกิตติ สงสุข 074693549 
501วัดบ้านนา  074615000 
502วัดลำในนายสากล คงแข็ง 074614452 
503บ้านนาวงนายฐกฤต อัชณาพิพัฒ 074606135 
504บ้านโหละหนุนนายวินัย หนูรัตน์ 018970610 
505บ้านควนดินสอนางวณี ฤทธิสุนทร 074635534 
506วัดเกษตรนิคมนางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ 074605703 
507บ้านโตนนายมนตรี บุญทรงธรรม 010937803 
508วัดร่มเมืองนายสมชาย มณีรัตน์ 074614781 
509บ้านอ่างทองนางสมจิต ทองเกตุ 074605125 
510บ้านขันนางอวยพร สุธีบุตร 074618273 
511อนุบาลศรีนครินทร์นายสมปอง อนุศิริ 074635252 
512วัดทุ่งยาวนางสาวจิตรลดา ทองคำ 074635147